Ir ao contido

Autenticación

Para poder traballar co API de PhotoILike é necesario utilizar un token de sesión nas peticións. A única petición que non require o token de sesión é a que xera o propio token.

Petición

POST https://api.photoilike.com/v2.0/authenticate

Corpo da solicitude

O corpo da solicitude contén datos coa seguinte estrutura:

Representación JSON

{
  "username": string,
  "password": string
}

Campos

Parámetro Información
username string
Requirido.
Usuario de PhotoILike.
password string
Requirido.
Contrasinal de PhotoILike.

Resposta da solicitude

En caso de éxito, o código de estado HTTP no encabezado da resposta é 200 OK e o corpo da resposta contén o token de sesión.

Representación JSON

{"id_token": string}

Campos

Parámetro Información
id_token string
Token da sesión.

Exemplo de petición

curl --request POST \
--header "Content-Type: application/json" \
--data '{"username": "{YOUR_USERNAME}", "password": "{YOUR_PASSWORD}"}' \
https://api.photoilike.com/v2.0/authenticate 
import requests

payload = { # (1)
  # Add your photoilike user
  'username': 'YOUR_USERNAME', 
  # Add your photoilike password
  'password': 'YOUR_PASSWORD'
}

endpoint = 'https://api.photoilike.com/v2.0/authenticate'

# Make the request
r = requests.post(endpoint, json=payload)

# Response in json format
response = r.json()
 1. Anada o seu usuario e contrasinal de PhotoILike no lugar de YOUR_USERNAME e YOUR_PASSWORD respectivamente
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import org.json.JSONObject;

public class Authenticate {

  public static void main(String []args) throws Exception {


    JSONObject payload = new JSONObject(); // (1)
    // add your photoilike user
    payload.put("username", "YOUR_USERNAME");
    // add your photoilike password
    payload.put("password", "YOUR_PASSWORD");

    String endpoint = "https://api.photoilike.com/v2.0/authenticate";

    // build the request
    HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) new URL(endpoint).openConnection();
    connection.setRequestMethod("POST");
    connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
    connection.setDoOutput(true);

    OutputStream os = connection.getOutputStream();
    byte[] input = payload.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
    os.write(input, 0, input.length);

    // make the request
    BufferedReader br = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(connection.getInputStream(), StandardCharsets.UTF_8)
    );
    StringBuilder response = new StringBuilder();

    for (String responseLine = null; (responseLine = br.readLine()) != null; response.append(responseLine.trim()))
      ;

    // Response in json format
    JSONObject json = new JSONObject(response.toString());
  }
}
 1. Anada o seu usuario e contrasinal de PhotoILike no lugar de YOUR_USERNAME e YOUR_PASSWORD respectivamente
<?php

 // (1)
 // Add your photoilike user
 // Add your photoilike password
 $payload = json_encode(array(
   'username' => 'YOUR_USERNAME',
   'password' => 'YOUR_PASSWORD'
 ));

 $endpoint = "https://api.photoilike.com/v2.0/authenticate";

 $ch = curl_init($endpoint);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json'));
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

 // Make the request
 $result = curl_exec($ch);

 curl_close($ch);

 // Response in json format
 $response = json_decode($result);
 ?>
 1. Anada o seu usuario e contrasinal de PhotoILike no lugar de YOUR_USERNAME e YOUR_PASSWORD respectivamente